ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI.

 

Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie jako posiadacz samoistny 30 lat w złej wierze, a 20 lat w dobrej wierze. Oznacza to, że po upływie wskazanego okresu nieruchomość z mocy prawa staje się własnością tego kto nią faktycznie włada tak jak gdyby był jej właścicielem. Zasiedzenie jak wspomniano następuje z mocy prawa, lecz jego stwierdzenie wymaga przeprowadzenia postępowania sądowego.

 

Posiadanie samoistne nieruchomości.

Posiadaczem samoistnym nieruchomości jest ten kto nieruchomością włada jak właściciel. Posiadanie samoistne zachodzi wówczas, gdy posiadacz przez posiadanie, czyli władztwo nad rzeczą realizuje w stosunku do rzeczy uprawnienia, które przysługują właścicielowi. Fakt posiadania winien być uzewnętrzniony w taki sposób, aby właściciel mógł z łatwością zauważyć, iż inna osoba czuje się właścicielem rzeczy która jest jego formalną własnością. Na gruncie za akty posiadania samoistnego uważa się np. używanie terenu bez pozwolenia formalnego właściciela, grodzenie, płacenie podatków, zezwalanie, lub zakazanie innym osobą przechodzenia przez nieruchomość, itd.

Pomocną przy stwierdzeniu zasiedzenia jest okoliczność, że najbliższe otoczenie to posiadacza uważa za właściciela nieruchomości będącej przedmiotem zasiedzenia.

 

Dora i zła wiara.

Przepisy wskazują 2 okresy zasiedzenia 20 lat gdy posiadanie jest w dobrej wierze, lub 30 gdy jest w złej.

Dobra wiara polega na istniejącym w chwili uzyskania posiadania usprawiedliwionym przez okoliczności przekonaniu o przysługiwaniu posiadaczowi prawa własności. Jest to sytuacja bardzo rzadka. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, iż do stwierdzenia dobrej wiary nie są wystarczające elementy subiektywne w postaci fałszywego przeświadczenia posiadacza o przysługującym mu uprawnieniu, lecz konieczne jest stwierdzenie obiektywnych okoliczności usprawiedliwiających takie przekonanie – postanowienie SN z 19-03-2021 sygn.akt IV CSK 575/20 . Nieformalna umowa będzie jednak pomocna w procesie, albowiem na jej podstawie ustala się początek biegu terminu do zasiedzenia.

Fakt nabycia nieruchomości w drodze nieformalnej umowy, czyli zawartej w formie innej niż akt notarialny uważa się za wejście w posiadanie nieruchomości w złej wierze, albowiem każdy winien zdawać sobie sprawę, lub też z łatwością wejść w posiadanie wiedzy, że umowa taka od początku jest nieważna, gdyż do przeniesienia własności nieruchomości koniecznym jest zawarcie aktu notarialnego.

 

Uwaga: Autor tekstu podaje jedynie ogólnikowy zarys problemu, każda sprawa jest inna i w każdej zachodzą indywidualne okoliczności, które mogą rodzić odmienne rozwiązania.

Adwokat Ewa Szpak

Kancelaria Adwokacka ul.

Gen. Maczka 11

34-240 Jordanów

tel: 793-039-171

28 czerwca 2022

Blog

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Szpak

O nas

Kancelaria adwokacka działająca głównie na terenie małopolski. Pomoc prawna w języku polskim i włoskim. Rozwiązywanie sporów na drodze zarówno polubownej jak  i sądowej. 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Gen. Maczka 11, 34-240 Jordanów

                 +48 793 039 171

                 ewaszpak1@op.pl

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Ewa Szpak © WebWave 2019