Upadłość Konsumencka

 

Upadłość Konsumencka.

Upadłość konsumencką może dotyczyć tylko osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, która nie jest w stanie realizować swoich zobowiązań finansowych w wyniku okoliczności za które winy nie ponosi, lub winę ponosi a z wnioskiem wystąpił wierzyciel w wypadkach niżej opisanych.

Z Wnioskiem do Sądu Upadłościowego o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wystąpić dłużnik/czyli osoba, która utraciła płynność finansową/. Natomiast Wierzyciel/czyli osoba, której dłużnik winien jest pieniądze/ może wystąpić do Sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, nawet gdy dłużnik z winy własnej doprowadził się do niewypłacalności w sytuacji gdy:

 1. Dłużnik nie dalej jak rok wstecz zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, lub przestał być w tym czasie wspólnikiem osobowej spółki handlowej,
 2. Dłużnik nie dalej jak rok wstecz zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, która nie była zgłoszona w rejestrze.

Sąd oddali Wniosek dłużnika jeżeli ten:

 1. doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
 2. w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
 1. w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe i zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
 2. ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono z przyczyn leżących po stronie dłużnika,
 3. dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 4. czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli to np. umyślnie wyzbył się majątku przepisując poszczególne jego składniki na bliskie mu osoby,
 5. w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi,
 6. jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

- chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi

 

Sąd uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej:

 1. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze,
 2. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu,
 3. wyznacza sędziego-komisarza oraz syndyka,
 4. powiadamia właściwą izbę administracji skarbowej oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a gdy z uwagi na brak majątku upadłego plan podziału nie został sporządzony - po zatwierdzeniu listy wierzytelności, i po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli, sąd ustala plan spłaty wierzycieli i jego odpis doręcza wierzycielom upadłego.


W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa,

 1. w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału,
 2. jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.
 3. Zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości i niewykonane w toku postępowania uwzględnia się w planie spłaty wierzycieli w pełnej wysokości, przy czym ich spłata może być rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż przewidziany na wykonanie planu spłaty wierzycieli.
 4. Tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania sąd obciąża upadłego. Koszty te uwzględnia się w planie spłaty wierzycieli w pełnej wysokości, przy czym ich spłata może być rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż przewidziany na wykonanie planu spłaty wierzycieli.
 5. Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości.
 6. Ustalenie planu spłaty wierzycieli nie narusza praw wierzyciela wobec poręczyciela upadłego oraz współdłużnika upadłego ani praw wynikających z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego oraz hipoteki morskiej, jeśli były one ustanowione na mieniu osoby trzeciej.
 7. Ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań upadłego jest skuteczne również w stosunkach pomiędzy upadłym, a poręczycielem, gwarantem i współdłużnikiem upadłego.
 8. W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałych przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli, z a wyjątkiem tych o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu

 

Umorzenie zobowiązań upadłego

Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Umarzając zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli sąd obciąża Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania. Nie dotyczy to sytuacji opisanej w pkt. 8.

W razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli, uchyla plan spłaty wierzycieli, chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

Ponadto Sąd uchyla plan spłaty wierzycieli gdy upadły:

 1. nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli,
 2. w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 3. dokonał czynności prawnej, dotyczących jego majątku, która mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli , bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona;
 4. ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

W razie uchylenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu.

Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi mieszkanie, lub dom, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy, chyba że postępowanie upadłościowe jest na wniosek wierzyciela, a dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

 

Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli Sąd wydaje Postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

Oczywiście nie podlegają umorzeniu zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Autor tekstu podaje jedynie ogólnikowy zarys problemu, każda sprawa jest inna i w każdej zachodzą indywidualne okoliczności, które mogą rodzić odmienne rozwiązania.

 

Adwokat Ewa Szpak

Kancelaria Adwokacka

ul. Gen. Maczka 11

34-240 Jordanów

tel: 793-039-171

04 marca 2019

Blog

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Szpak

O nas

Kancelaria adwokacka działająca głównie na terenie małopolski. Pomoc prawna w języku polskim i włoskim. Rozwiązywanie sporów na drodze zarówno polubownej jak  i sądowej. 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Gen. Maczka 11, 34-240 Jordanów

                 +48 793 039 171

                 ewaszpak1@op.pl

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Ewa Szpak © WebWave 2019