Przedawnienie karalności.

Przedawnienie Karalności przestępstwa.

 

Przedawnienie karalności oznacza dla sprawcy przestępstwa brak możności pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej.

 

Po jakim czasie w Polsce sprawca przestępstwa staje się bezkarny?

 

Polski ustawodawca ustanowił dla różnych kategorii przestępstw odmienne okresy po jakich czyn zabroniony ulega przedawnieniu i tak:

  1. 30 lat dla zbrodni zabójstwa
  2. 20 lat dla innych zbrodni czyli przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności gdy dolna granica ustawowego zagrożenia jest równa lub większa niż 3 lata np. rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, zamach stanu, sprzedaż narkotyków osobie nieletniej, fałszowanie pieniędzy, handel ludźmi i inne,
  3. 15 lat gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat np. kradzież z włamaniem, rozbój, oszustwo, gwałt, składanie fałszywych zeznań itd.
  4. 10 lat gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata np. groźba karalna, ucieczka przed pościgiem, nieumyślne spowodowanie śmierci itd.
  5. 5 lat gdy chodzi o pozostałe występki przykładowo: prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, lub bez uprawnień, naruszenie miru domowego, bigamia,
  6. 1 rok przestępstwa z oskarżenia prywatnego tj. pomówienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie ciała/lekkie poniżej 7 dni/. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku ale od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

Natomiast przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, popełnionych na szkodę małoletniego albo gdy treści pornograficzne obejmują udział małoletniego przedawnienie karalności przestępstwa nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 30 roku życia.

 

Ale Uwaga!

Jeżeli w okresie, o którym mowa wyżej w pkt od 1 do 6, wszczęto postępowanie, karalność przestępstw określonych w pkt 1 do 5 ustaje z upływem 10 lat, natomiast przestępstwa prywatnoskargowe z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

 

Niniejszy artykuł opisuje stan prawny na dzień 24 maja 2019 roku.

 

Autor tekstu podaje jedynie ogólnikowy zarys problemu, każda sprawa jest inna i w każdej zachodzą indywidualne okoliczności, które mogą rodzić odmienne rozwiązania.

 

Adwokat Ewa Szpak

Kancelaria Adwokacka

ul. Gen. Maczka 11

34-240 Jordanów

tel: 793-039-171

 

24 maja 2019

Blog

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Szpak

O nas

Kancelaria adwokacka działająca głównie na terenie małopolski. Pomoc prawna w języku polskim i włoskim. Rozwiązywanie sporów na drodze zarówno polubownej jak  i sądowej. 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Gen. Maczka 11, 34-240 Jordanów

                 +48 793 039 171

                 ewaszpak1@op.pl

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Ewa Szpak © WebWave 2019