Jak zasiedzieć nieruchomość.

 

Zasiedzenie nieruchomości.

 

Zasiedzenie w polskim prawie jest jedną z form nabycia własności rzeczy ruchomej, bądź nieruchomości. W tym wpisie omówiony będzie temat warunków zasiedzenia nieruchomości.

 

Ten, kto jest w posiadaniu nieruchomości jeżeli spełnia określone warunki ma prawo do jej zasiedzenia.

Osoba ta składając do Sądu wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości poprzez zasiedzenie powinna wykazać że:

 

  1. Jest w jej posiadaniu od co najmniej lat 30 lub 20 w dobrej wierze. Do tego okresu można doliczyć sobie okres posiadania poprzedników prawnych tj. rodziców czy dziadków.
  2. Jest jej samoistnym posiadaczem, czyli faktycznie włada nieruchomością tak jakby była jej właścicielem np. płaci podatki – chociaż nie jest to warunek konieczny, podejmuje decyzje z nią związane, takie jak chociażby zezwalanie innym osobą na korzystanie z niej.

 

Nadto Wnioskodawca winien przedstawić w Sądzie dowody na w/w okoliczności. Dowody mogą być z dokumentów, zdjęć fotograficznych, oraz z zeznań świadków, którzy potwierdzą, że Wnioskodawca, bądź jego poprzednicy prawni władali nieruchomością przez okres co najmniej 30 lat, lub 20 w dobrej wierze.

 

Wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Od wniosku pobiera się opłatę sądową w wysokości 2.000,00 zł.

 

Adwokat Ewa Szpak

Kancelaria Adwokacka

ul. Gen. Maczka 11

34-240 Jordanów

Tel: 793-039-171

 

22 lutego 2019

Blog

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Szpak

O nas

Kancelaria adwokacka działająca głównie na terenie małopolski. Pomoc prawna w języku polskim i włoskim. Rozwiązywanie sporów na drodze zarówno polubownej jak  i sądowej. 

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Gen. Maczka 11, 34-240 Jordanów

                 +48 793 039 171

                 ewaszpak1@op.pl

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Ewa Szpak © WebWave 2019